Välkommen till

IntegraNet

Bildad 2016

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att möjliggöra nyanländas integration i Sverige fritt från religion och politik. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, religion, kön, sexuell läggning. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.


Vår värdegrund

Våra värderingar utgörs av allas lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion. Alla i Sverige ska respektera vår kultur där jämställdhet mellan man och kvinna gäller och där våld mot kvinnor och barn inte får förekomma. ​

Mål

Att vara en länk mellan alla nyanlända och som levt en längre tid i Sverige men inte lyckats etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och olika organisationer som arbetar med integration.

Målgrupp

I första hand de nyanlända och i Sverige svagt integrerade personer.

Framtiden

Egenproducerade upprepade aktiviteter riktade till målgruppen utgående från intressanta kulturpersonligheter i form av podcasts, webbinarier och föreläsningar mm

Senaste projekt

Genom rörligt och digitalt material på både svenska och Arabiska bidrar insatsen till ökad förståelse för myndigheter, företag, föreningsliv och andra nödvändiga  samhällsfunktioner vilka förmedlas på ett tillgängligt och lustfyllt sätt… några exempel.

Meet The Team

Vi alla i IntegraNet tycker att bättre integration betyder bättre samhälle.

Vi som är aktiva inom föreningen har lyckats i Sverige och våra erfarenheter vill vi dela med oss av för att bidra till att fler integreras i det svenska samhället.

IntegraNet vill genom sin mediaverksamhet inte bara nå ut till de nyanlända utan även ha en påverkanseffekt på beslutsfattare i det svenska samhället.

Vår styrelse 

Ordförande: George Said

Sekreterare: Frida Öhrn

 kassör: Abjar Soumi

Ordinarie ledamot: Sven Åke

Ordinarie ledamot: Raida Elias

Justerare: Thomas Engdahl

Kontakt oss